Skolan mitt i byn

 

Gottsundaskolan är belägen intill Gottsunda kyrka, nära Gottsunda Centrum med stora friluftsområden i närheten. Gottsundabadet är vår närmsta granne och idrottshallen ligger i direkt anslutning till badet. Gottsundabiblioteket är vårt skolbibliotek och skolan har ett nära samarbete med Gottsunda Dans&Teater. I Mötesplats Treklangen har Gottsundaskolans elever sin fritidsgård för rastverksamhet och i danssalen bredvid finns både rast- och lektionsverksamhet. På Uppsalahems konstgräsplan spelas det fotboll och i kyrkans fritidslokaler kan de äldre eleverna vara ibland.
Det är goda bussförbindelser till Gottsunda vilket innebär att elever från andra områden lätt kan ta sig till skolan.

 

Organisation och ledning

Skolan har ca 400 elever från åk 6 till 9. Varje årskurs bildar en arbetsenhet med ett lärarlag som har ett speciellt ansvar för eleverna och verksamheten i årskursen. Varje arbetsenhet leds av en enhetsledare som ingår i skolans ledningsgrupp. Ledningsgruppen består av enhetsledarna och rektor. En utvecklingsledare har pedagogiska frågor samt information och marknadsföring av skolan i sitt uppdrag.
I elevhälsoteamet ingår kurator, skolsköterska, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare, speciallärare samt rektor. Under ledning av kurator arbetar en grupp lärare i det s k antimobbningsteamet, AMT.

 

Inflytande

Elevrådet är aktivt och varje klass har elevrådsrepresentanter. Styrelsen har en egen anslagstavla och en facebooksida. I elevrådet har eleverna olika ansvarsområden och i varje årskurs finns minst ett skolmiljöombud. Elevrådet får stöd sitt arbete av två lärare och rektor. Kurator har arbetat med elevrådet runt likabehandlingsplanen m m.
Skol-IF är en del av elevrådet som driver idrottsfrågor både på tävlings- och motionsnivå.

 

Föräldrarådet träffas två gånger per termin. Rektor leder dessa möten, kurator har ofta deltagit och olika lärare är med varje gång. Protokoll läggs ut på föräldrarnas sida på Gottsundaskolans hemsida.

 

Pedagogik

Skolan arbetar utifrån en pedagogisk helhetsidé, Lära att lära, där portfoliometodik ingår.
Varje elev har en egen portfolio där han/hon tillsammans med lärare och föräldrar kan följa sin utveckling i skolan. Eleven leder sitt utvecklingssamtal utifrån en s k visningsportfolio.
Vi arbetar med olika verktyg för lärandet så att eleven ska hitta sin egen inlärningsstil. Exempel på sådana verktyg är De Bonos Tänkande hattar. Art Costas Habits of mind (tankevanor), Bloom’s Taxonomi och lärcirkeln. Eleverna tränas i att sätta egna mål och att utvärdera dessa genom reflektion över det egna lärandet. Läs mer på hemsidan under fliken pedagogik.
Modern teknik används i undervisningen.
Bedömning för lärande där eleverna får feedback under arbetets gång samt kamratrespons har visat sig ha stor betydelse för eleverna resultat och lärande.
Läxor ges men vi för en diskussion om vad en bra läxa är och varför den ges. Läxhjälp erbjuds i skolan av speciallärare samt i samarbete med studenter från Uppsala universitet.

 

Organisation för lärande

På den s k MÅLtiden arbetar eleverna med sin måluppfyllelse. I åk 6 och 7 har eleverna 60 minuter i veckan på schemat men i åk 8 och 9 är det 2x50 minuter. MÅLtidens arbete planeras i förväg på mentorstiden. Lärare med olika kompetens finns som stöd så att varje elev ska nå så höga mål som möjligt. 
Enhetstiden är 80 minuter i veckan för årskursen. På enhetstiden finns möjlighet att arbeta med fördjupningar och tematiska studier där olika ämnen ingår. Värdegrundsarbete, afrikatema, entreprenörskap, friluftsaktiviteter, showarbete och gymnasieinformation är exempel på vad som kan ingå.

 

I kärnämnena svenska, engelska och matematik parallelläggs flera klasser för att vi ska kunna arbeta med flexibla grupperingar efter behov.
Skolan erbjuder också undervisning i Advanced English och gymnasiematematik.

 

Profiler

För att möta elevernas olika intressen och behov har skolan olika profiler som eleverna kan välja emellan. Vi erbjuder fotbollsprofil, ridning och simning samt andra idrotter tillsammans med Sports4Life. Showprofil (teater, dans och musik) i samarbete med Gottsunda Dans&Teater, Bild och Form, Matresan, Mode&Design samt Science.

 

Gottsundaskolan välkomnar Dig

Vi bjuder in till föräldramöten, besöksveckor, ÖppetHus-dagar/-kvällar, informationsmöten, studiebesök m m.

 

 

Välkommen!

Elisabeth Viksten Eriksson

(rektor)

 

Hör gärna av Dig till rektor med frågor och/eller synpunkter

 

e-mailadress: elisabeth.viksten-eriksson@uppsala.se
telefonnummer: 018-727 61 27

Webbplatsansvarig: Elisabeth Viksten Eriksson, rektor
 Kontakta webmaster
Copyright © Gottsundaskolan 2008
Sidan uppdaterades: 2013-11-21